Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grzmiącej

Klauzula informacyjna RODO

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej „RODO”, opubl. w Dz. Urz. UE L 119/1 z 4 maja 2016 r.), informujemy, że:

 • Administratorem Pana(-i) danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą
  w Grzmiącej (78-450) przy ulicy 1 Maja 7, z którym można kontaktować się mailowo za pośrednictwem adresu: gops_grzmiaca@op.pl lub pisemnie na wskazany adres.
 • Inspektorem Ochrony Danych jest: Marek Herejczak, z którym można kontaktować się mailowo za pośrednictwem adresu: m.herejczak@4consult.com.pl  we wszelkich sprawach z zakresu realizacji obowiązku ochrony danych osobowych.
 • Administrator danych osobowych przetwarza Pana(-i) dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie wyrażonej przez Pana/Panią zgody.
 • Pana(-i) dane osobowe przetwarzane będą w celu:
 1. realizacji praw i obowiązków ustawowych Administratora danych osobowych,
 2. realizacji umów,
 3. niezbędnym do ochrony Pana(-i) żywotnych interesów lub innych interesów,
 4. wykonywania zadań, realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej:
Realizowane zadania
Realizowane zadanie Podstawa prawna
Świadczenia z pomocy społecznej Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. 2021 poz. 2268 z późn. zm.)
Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa
Usługi opiekuńcze
Asystent rodziny Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. 2022 poz. 447 z późn. zm.)
Niebieska Karta Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. 2021 poz. 1249 tj.)
Świadczenia rodzinne Ustawa z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. 2022 poz. 615 z późn.zm.)
Fundusz alimentacyjny Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. 2022 poz. 1205 z późn. zm.)

Pomoc państwa w wychowaniu dzieci

(świadczenie wychowawcze)

Ustawa z dnia 11 lutego 2016  r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. 2019 poz. 2407 z późn. zm.)

Zasiłki dla opiekunów

Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz.U. 2020 poz. 1297)

Program „Za Życiem” Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. 2020 poz. 1329)
Stypendia i zasiłki szkolne Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. 2021 poz. 1915)
Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” Ustawa z dnia 23 października 2018 r. o Fundusz Solidarnościowym (Dz.U. 2020 poz. 1787)
 1. w pozostałych przypadkach – wyłącznie na podstawie uprzednio udzielonej przez Pana/Panią pisemnej zgody w zakresie i celu, wskazanym w tej zgodzie.
 2. na podstawie podpisanej umowy powierzenia przetwarzania danych z Gminą Grzmiąca w zakresie:
Realizowane zadania na podstawie umowy powierzenia
Realizowane zadanie Podstawa prawna
Dodatek mieszkaniowy Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. 2021 poz. 2021 z późn. zm.)
Dodatek energetyczny Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 roku - Prawo energetyczne (Dz.U. 2022 poz. 1385 z późn. zm.)
Dodatek osłonowy Ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022 poz. 1 tj.)
 • W związku z realizacją praw i obowiązków ustawowych Administratora danych osobowych, Pana(-i) dane osobowe mogą być udostępniane przez Administratora innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być:
 1. organy władzy publicznej praz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie tych organów na podstawie odpowiednich przepisów prawa,
 2. inne podmioty, upoważnione do odbioru Pana(-i) danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa,
 3. podmioty, które przetwarzają Pana(-i) dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).
 • Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji w/w celów z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 • W związku z przetwarzaniem Pana(-i) danych osobowych przysługują Panu(-i) następujące uprawnienia:
 1. prawo dostępu do treści swoich danych osobowych,
 2. prawo do żądania sprostowania swoich danych osobowych w przypadku, gdy dane są niekompletne lub niezgodne z rzeczywistością,
 3. prawo do żądania usunięcia swoich danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym)
  w przypadku, gdy:
  • dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
  • osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,
  • osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania,
  • dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem,
  • dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega administrator,
  • dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego,
 4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych w przypadku, gdy:
  • osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
  • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,
  • administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
  • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą,
 5. prawo do przenoszenia swoich danych osobowych, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
  • przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub na podstawie umowy oraz
  • przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany,
 6. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
 7. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 8. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 200-193 Warszawa
  • Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w zakresie, ujętym przepisami prawa, do których podania jest Pan(-i) zobowiązany/zobowiązana, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych będzie skutkowało odmową realizacji usług.
  • Pana(-i) dane nie będą poddawane profilowaniu.

Podstawa prawna:

art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE