Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grzmiącej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://bip.gops.grzmiaca.org.pl.
Data publikacji strony internetowej: 2009-03-17
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-08-26
Dostępność cyfrowa
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. Zapewnienie dostępności niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego.
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych
i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
a)    brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,
b)    dokumenty do pobrania,
c)    dokumenty cyfrowe typu PDF, DOC, DOCX, ODT nie są w pełni dostępne ze względu na ich ilość oraz sukcesywne doszkalanie pracowników, co skutkuje, iż na dzień wystawienia deklaracji nie jest możliwe uzyskanie wszystkich plików w pełni dostępnych cyfrowo. Dokładamy wszelkich starań aby w najbliższym możliwym czasie wszystkie pliki były w pełni dostępne cyfrowo,
d)    nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR.
e)    załączniki w postaci skanów dokumentów, np. w formacie pdf nie są dostosowane dla osób niepełnosprawnych.
Serwis BIP Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grzmiącej nie posiada dedykowanej aplikacji mobilnej.
Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Piotr Chojnicki, pchojnicki.gops@grzmiaca.org.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 94 3736810 wew. 70. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.
Dostępność architektoniczna
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grzmiącej mieści się na parterze w 3-kondygnacyjnym budynku Urzędu Gminy Grzmiąca, do którego prowadzi ogólnodostępne wejście przez drzwi. Do wejścia są schody, brak podjazdów dla wózków inwalidzkich. Brak obszarów kontroli.
Na parterze budynku znajdują się pomieszczenia pracowników socjalnych oraz pracowników obsługujących świadczenia rodzinne, wychowawcze, z funduszu alimentacyjnego, dodatków mieszkaniowych i energetycznych, stypendiów i zasiłków szkolnych. Korytarze są przestronne i zapewniają odpowiednią szerokość do poruszania się.
Dzwonek umieszczony przy schodach wejściowych do budynku umożliwia osobom niepełnosprawnym ruchowo otrzymać pomoc pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grzmiącej, który pomoże dostać się do budynku. Osoby mające problem z poruszaniem się, które chcą załatwić sprawę, powinny telefonicznie zgłosić się do pracownika, który obsłuży daną osobę poza budynkiem.
Toalety wewnątrz budynku nie są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla, pętli indukcyjnych, oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Wejście do budynku nie zwalnia osoby niepełnosprawnej z odpowiedzialności za wyrządzone szkody przez psa asystującego.
Przed budynkiem znajduje się parking bez miejsc wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
Istnieje możliwość skorzystania z tłumacza migowego na miejscu, po uprzednim zgłoszeniu. Osoba zainteresowana powinna zgłosić chęć skorzystania z takiej
pomocy co najmniej na 3 dni robocze przed zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych. Informacji udzielają pracownicy Ośrodka.
Informacje na temat procedury odwoławczej
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie,
o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/
Inne informacje i oświadczenia
Planowane jest utworzenie strony internetowej zgodnej ze standardem WCAG 2. Termin utworzenia strony internetowej zależny jest od posiadanych środków budżetowych.
Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-29 na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Banery/Logo