Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Osoby zarządzające Ośrodkiem

Edyta Brysik
Kierownik Ośrodka

Godziny przyjmowania interesantów

po uprzednim ustaleniu terminu spotkania w sekretariacie Ośrodka
 • wtorek: od 1430 do 1530
 • czwartek: od 1000 do 1200
W przypadku nieobecności Kierownika Ośrodka interesantów przyjmuje Kierownik Sekcji Świadczeń

Zakres działania Kierownika Ośrodka

 
 • Kierownika zatrudnia Wójt Gminy Grzmiąca.
 • Kierownik kieruje pracą Ośrodka przy pomocy swojego Zastępcy, Głównego księgowego, których zadaniem jest opiniowanie spraw istotnych dla funkcjonowania Ośrodka i sposobu realizacji powierzonych zadań.
 • Kierownik do realizacji bieżących zadań Ośrodka powołuje zespoły oraz komisje określając zakres ich działania i kompetencje.
 • Kierownik upoważniony jest do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach w zakresie objętym upoważnieniem.
 • Kierownik sprawuje zwierzchni nadzór nad działalnością wszystkich działów Ośrodka, zgodnie ze strukturą organizacyjną określoną odrębnym zarządzeniem oraz bezpośrednio kieruje sprawami
  w zakresie:
  • polityki rozwoju Ośrodka i rozwiązywania podstawowych problemów społecznych,
  • polityki personalnej,
  • organizacji i zarządzania
 • Do zadań Kierownika należy w szczególności:
  • reprezentowanie Ośrodka na zewnątrz, w tym uczestnictwo w sesjach Rady Gminy Grzmiąca i posiedzeniach komisji Rady Gminy Grzmiąca,
  • ustalanie struktury organizacyjnej Ośrodka oraz zadań jego działów,
  • ustalanie polityki kadrowej oraz zatrudnienie i zwalniania pracowników,
  • wydawanie wewnętrznych przepisów regulujących organizację i działalność Ośrodka,
  • rozpatrywanie oraz nadzorowanie spraw zgłaszanych w trybie skarg i wniosków,
  • nadzór nad całokształtem gospodarki Ośrodka,
  • nadzór nad przestrzeganiem tajemnicy zawodowej przez podległych pracowników,
  • organizowanie i nadzorowanie działań kontroli wewnętrznej,
  • dbałość o rozwój zawodowy pracowników poprzez organizację szkoleń wewnętrznych i umożliwienie im uczestnictwa w szkoleniach zewnętrznych,
  • udzielanie urlopów oraz podpisywanie delegacji służbowych pracowników.
 • Do kompetencji Kierownika zastrzeżone jest:
  • zawieranie umów i porozumień w imieniu Ośrodka,
  • zatwierdzanie odpowiedzi i wyjaśnień udzielanych jednostkom i organom administracji publicznej, organom kontroli zewnętrznej, posłom, senatorom, radnym,
  • zatwierdzanie sprawozdań, materiałów i opracowań dla potrzeb jednostek i organów administracji publicznej,
  • współpraca ze środkami masowego przekazu,
  • inne, każdorazowo zastrzeżone przez Kierownika Ośrodka.
 • W razie nieobecności lub niemożności pełnienia przez Kierownika obowiązków jego funkcję sprawuje Kierownik Sekcji Świadczeń.
 • Kierownik może udzielić innej osobie pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych związanych z bieżącym funkcjonowaniem Ośrodka i do jego reprezentowania.
MAGDALENA WŁAŹLIŃSKA
Kierownik Sekcji Świadczeń

Godziny przyjmowania interesantów

po uprzednim ustaleniu terminu spotkania w sekretariacie Ośrodka
• zakres: świadczenia rodzinne, zasiłki dla opiekunów, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, podejmowanie działań wobec dłużników alimentacyjnych, jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia dziecka na podstawie ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin 'Za życiem', świadczenia wynikające z ustawy o pomocy społecznej.

Zakres działania Kierownika Sekcji Świadczeń

 • Kierownik Sekcji Świadczeń uprawniony jest do:
  • wydawania decyzji administracyjnych w zakresie objętym upoważnieniami,
  • składania podpisów w imieniu Ośrodka w zakresie jego praw i zobowiązań, z wyjątkiem zastrzeżonych do kompetencji Kierownika,
  • wprowadzania wszelkiego rodzaju usprawnień w działach, a w przypadkach spornych wprowadzanie ich w uzgodnieniu z innymi pracownikami. W razie rozbieżności ostateczną decyzję w tym przedmiocie podejmuje Kierownik.
  • Kierownik Sekcji Świadczeń polega bezpośrednio Kierownikowi i odpowiedzialny jest za całokształt spraw objętych zakresem działania podległych jemu pracowników.

Banery/Logo